L.R. Velp en Omstreken

Historie
L.R. Velp en Omstreken is opgericht in 1928 door enkele enthousias­te mensen, die overdag met hun paard werk verricht­ten op hun bedrijf. Hierdoor zijn wij een van de oudste Lande­lijke Rijverenigingen binnen Federatieverband in Nederland. 

Als rijvereniging zijn wij aangesloten bij een van de groot­ste organi­sa­ties op ruitersportgebied, de Koninklijke Hippische Sport Federa­tie KNHS, die gevestigd is in o.a. Erme­lo, waar de centrale administra­tie en oefenaccommodaties zijn gehuisvest.

Ons officiële oefenterrein is gelegen achter de sport­terreinen op het sportpark "De Pinkenberg" te Velp. Vanaf 1 april 1995 worden de wekelijkse lessen zowel zomer als winter gegeven in Manege de Spreng te Laag Soeren. Deze manege is eigen­dom van de 3 paardensport­ver­enigingen die de Gemeente Rheden telt. Onze vereniging is hiervan ook mede-eigenaar.

Instructie/lessen
Onze instructie wordt op dit moment verzorgd door Carlijn Overstegen.

De wekelijkse lesavonden zijn op dit moment op donderdagavond van 19.15 – 20.00 en van 20.00 – 20.45 uur. In de lessen zitten leden van onze vereniging en van PPSV de Spreng. Mocht je interesse hebben in de lessen dan bieden wij je de gele­genheid om 1 maand mee te doen. Zie voor lessen bijlage tarieven.

Hulp tijden activiteiten en evenementen
Om de kosten van het rijden in Manege de Spreng zo laag mogelijk te houden worden er wedstrijden en andere activiteiten georganiseerd. Het bestuur verwacht van haar leden dat zij actief deel zullen nemen en meewerken aan alle activiteiten (ook klusdagen) die door de vereniging c.q. stichting Manege de Spreng worden georgani­seerd.

Voor een activiteit of evenement sturen we een rooster met tijden en taken rond waarop ieder lid zich kan inschrijven.

Lidmaatschap
Wil je rijdend lid worden, dan ben je onze vereni­ging  een bedrag  verschuldigd afhankelijk van het abonnement wat je kiest  (zie hiervoor tarievenlijst). Dit bedrag is ook opgebouwd uit verenigingskosten, federatiekosten, lesgelden, contribu­tie, afdracht manege De Spreng en een abonnement op "Paardensport exclusief startpas.

Speciaal voor alleen startkaarthouders hebben wij een apart tarief (zie tarievenlijst). Er kan dan geen gebruik gemaakt worden van het vrijrijden in de manege, het bedrag is exclusief startpas (rekening via KNHS).

Vanaf medio 2003 betaald ieder rijdend lid een vast bedrag per jaar om vrij te kunnen rijden in de oude manege, dit kan tot ’s avonds 23.00 uur. Dit bedrag wordt door de stichting bij de aangesloten verenigingen in rekening gebracht en wordt door ons aan de leden doorberekend. Per 1 januari 2019 is dit systeem enigszins veranderd zie hiervoor de uitleg over de tarieven.

Naast de rijdende leden kent onze vereniging ook niet rijden­de leden. Zij kunnen niet de wekelijkse lessen volgen en ook niet aan wedstrijden deelnemen.

Het statutaire verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 decem­ber. Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt gerekend vanaf de ingangsdatum. Dit lidmaatschap kan door zowel het bestuur als het lid tussentijds worden beëindigd.

Contactadres
Gera Bosman
info.velpeo@kpnplanet.nl

Tarieven 2022

Wat zijn de mogelijkheden?
Je kunt jaarcontracten of deelcontracten af te sluiten voor het rijden in de oude hal. De nieuwe hal kan ook worden gehuurd (voor privélessen). 

Contracten
Contracten kunnen ook individueel met de stichting afgesloten worden, zonder lid te zijn van een vereniging. Naast het rijden in de oude rijhal, kun je ook het hele door rijden op het buitenterrein van de manege. Bij het afsluiten van deelcontracten kan er GEEN gebruik worden gemaakt van het buitenterrein.

Parcourshulpen springwedstrijden
St Steffenrit (2e kerstdag).

Bezoekadres

Buitensportcentrum De Spreng
Priesnitzlaan 17
6957 DD Laag-Soeren
info@buitensportcentrumdespreng.nl